Recomanacions per informar de les conductes contràries als nostres principis ètics

Enviï un correu electrònic a l’adreça:

pfbcanal-etic@canal-etico.com

1.- Inclogui en la seva informació la data dels fets
2.- Els noms de les persones implicades
3.- Els noms de possibles testimonis
4.- El seu propi nom

Totes les comunicacions seran degudament ateses per professionals formats adequadament externs a l’empresa. La seva identitat quedarà protegida pels preceptes legals vigents que li protegeixen també de qualsevol acció en contra seva.
S’adverteix que la falsa denúncia pot incórrer en sancions segons la legislació vigent.

“la ètica és cosa de tots”